Skip Navigation LinksGenInfo

מוזאון בתי המשפט

מוזיאון בתי המשפט נפתח בשנת 2005. המוזיאון הממוקם בבניין בית-המשפט העליון בירושלים מציג את תולדות מערכת השיפוט בישראל ואת התפתחותהּ לאורך שלוש תקופות: תקופת השלטון העות'מאני, תקופת שלטון המנדט הבריטי וימי מדינת ישראל.

מטרתו של המוזיאון להציג את ערכי המדינה הדמוקרטית באמצעות המשפט והפסיקה, להראות את הקשר שבין ההתפתחות החברתית בתחומי החיים השונים לבין התפתחות המשפט בנושאים חברתיים מהותיים ולהמחיש את ההשפעה של התפתחויות אלה על זכויות האדם והאזרח.

בשל כך, לצד ההיסטוריה של בתי-המשפט, מוצגים פסקי-דין מובילים המאירים את החברה בארץ בתקופות השונות. פסקי-הדין מתקופת המדינה מוצגים בחלוקה לארבעה נושאים: "זכויות אדם", "בית המשפט ושלטון החוק", "בית המשפט בין הסכמה למחלוקת" ועניינים ש"בין אדם לחברו".

 

במוזיאון ניתן ביטוי לכך שמערכת המשפט היא אחד מעמודי התווך של החברה בכל זמן ומקום. היא זו המגדירה באמצעות פסיקתהּ כללים וגבולות של התנהגות החברה, היא גם זו המאחדת ומלכדת חברה סביב עקרונות וערכים משותפים ומאפשרת לכל אזרח גישה ומקום לפרוש בו את תלונותיו על עוול שנעשה לו. בראייה זו משקפת התצוגה את תולדות הקמת בתי-המשפט בארץ, את אופן עיצובם ואת פועלם מנקודות-מבט שונות: בראי התקופות והחברה המשתנה ובחזון האישים אשר תרמו לבנייתהּ של המערכת המשפטית ולגיבוש הערכים החברתיים הניכרים בפועלה.

במוזיאון מושם דגש על פסקי-דין תקדימיים מתקופת המדינה, כאלה שהאירו את דרכו של המשפט והשפיעו על התפתחותו בתחומים שונים. כמו-כן, קיימת התייחסות למאפיינים ייחודיים של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית וכמדינה הנמצאת בקונפליקט לאומי וביטחוני ולאירועים בעלי משמעות עמוקה בהיסטוריה של העם כגון משפטי השואה.